BO_jak to działa?

Uchwała Nr XIII/169/19
Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 7 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Celem budżetu obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i wyrażenie opinii, co do zakresu projektów proponowanych do realizacji z budżetu Miasta poprzez realizację projektów zainicjowanych przez mieszkańców, które znalazły największe poparcie społeczne.

2. Określa się: wymagania formalne, jakim powinny odpowiadać projekty zgłaszane do Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego, zasady oceny projektów, tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz zasady przeprowadzania głosowania w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta do przeprowadzenia konsultacji, w tym ustalenia harmonogramu konsultacji, określenia kwoty budżetu obywatelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Bytomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Janas

 

Załącznik do uchwały Nr XIII/169/19
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 maja 2019 r.

Bytomski Budżet Obywatelski

Rozdział 1.
Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty

§ 1. 1.  W Bytomskim Budżecie Obywatelskim (zwanym dalej BBO), można składać projekty, których realizacja odpowiada na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieści się w kompetencjach samorządu miasta Bytomia i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego przy czym, w uzasadnionych wypadkach, możliwe jest wydłużenie realizacji zadania do dwóch lat, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

2. Wartość projektu ujętego we wniosku nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację zadań w danej edycji BBO.

3. Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Bytomia i pozostających w jego władaniu.

4. Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub nieinwestycyjnych (tzw. projekty miękkie).

§ 2. 1.  Do zgłaszania w ramach BBO projektów uprawnieni są mieszkańcy Bytomia.

2. Wnioskodawca musi zgłosić projekt w formie, terminie i miejscu ogłaszanym corocznie przez Prezydenta Miasta. Termin składania projektów nie może być krótszy niż 30 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

3. Dla projektu jest wymagana lista z podpisami co najmniej 50 mieszkańców Bytomia popierających projekt.

Rozdział 2.
Zasady oceny zgłoszonych projektów

§ 3. Ocena zgłoszonych projektów składa się z trzech etapów. Do kolejnego etapu kierowane są wyłącznie projekty, które przeszły pozytywną ocenę w etapie poprzednim:

1) etap I – wymogi formalne określone w Rozdziale 1,

2) etap II – zgodność wniosku z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z § 4,

3) etap III – wykonalność techniczna projektu, zgodnie z § 5.

§ 4. Złożone projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi.

§ 5. Złożone projekty muszą być wykonalne technicznie. Za wykonalne technicznie uznaje się projekty, których realizacja w założonym terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.

§ 6. Na etapie oceny projektów wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień. W efekcie tych wyjaśnień dopuszcza się modyfikację oraz łączenie projektów tożsamych w uzgodnieniu z wnioskodawcą.

§ 7. 1.  Ocena w odniesieniu do każdego wymogu dokonywana jest na zasadzie: ocena pozytywna (spełnia), ocena negatywna (nie spełnia).

2. Do głosowania dopuszczone zostaną projekty, które uzyskały ocenę pozytywną we wszystkich etapach, w odniesieniu do wszystkich wymogów.

§ 8. Ocena negatywna musi zostać uzasadniona i przesłana wraz z uzasadnieniem do wnioskodawcy.

§ 9. Po zakończeniu oceny projekty wraz z wynikami ocen i uzasadnieniami podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Rozdział 3.
Odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

§ 10. 1.  Każdy mieszkaniec Bytomia, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny projektów, przy czym dla projektu dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec jednostki pomocniczej, której dotyczy projekt.

2. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego.

§ 11. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu.

§ 12. Odwołania od decyzji rozpatruje Komisja Dialogu Społecznego i Spraw Regulaminowych Rady Miejskiej w Bytomiu w terminie 21 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

§ 13. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania.

Rozdział 4.
Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości

§ 14. 1.  Głosowanie przeprowadza Prezydent Miasta.

2. Głosowanie musi trwać co najmniej 14 dni.

3. Informacja o terminie głosowania podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

§ 15. 1.  Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Bytomia.

2. W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia.

§ 16. 1.  Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie  jeden głos.

2. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza udostępnionego na stronach Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Jednocześnie każdorazowo wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie Miasta Bytomia, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować. Za wyznaczenie punktów odpowiada Prezydent.

3. W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu, którego wzór i sposób przedstawienia określi Prezydent.

§ 17. 1.  Wyniki głosowania ustala Prezydent Miasta.

2. Głosy weryfikowane są pod względem ich ważności. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli:

1) został oddany przez osobę nieuprawnioną,

2) został oddany w innej formie i/lub z użyciem innego formularza elektronicznego/papierowego niż określone przez Prezydenta Miasta,

3) został oddany przez jednego uprawnionego na więcej niż jeden projekt,

4) formularz nie zawiera czytelnie wypełnionych wszystkich wymaganych pól lub pola zostały wypełnione informacją inną niż wymagana,

5) osoba uprawniona powtórzyła głosowanie na projekt – wówczas tylko pierwsze zarejestrowane oddanie głosu na projekt uznaje się za ważne,

6) formularz został doręczony przez operatora pocztowego po upływie terminu głosowania,

7) w przypadku głosowania elektronicznego – oddanie głosu nie zostało potwierdzone linkiem aktywacyjnym.

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów dla projektów, z których każdy mieści się pojedynczo w puli pieniędzy pozostałej do rozdysponowania zgodnie z zapisami uchwały, do realizacji zostanie skierowany projekt zarejestrowany jako pierwszy.

4. W przypadku, gdy pod głosowanie zostanie poddany więcej niż jeden projekt dotyczący tej samej nieruchomości, do realizacji zostanie skierowany ten, który uzyska większą liczbę głosów.

§ 18. Do realizacji kierowane są projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnych i mieszczą się w puli pieniędzy przeznaczonej na ten typ zadań, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ich finansowanie.

§ 19. Prezydent Miasta podaje wyniki do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni od daty zakończenia głosowania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Uzasadnienie

Budżet obywatelski jest formą bezpośredniego zaangażowania mieszkańców w życie Miasta. Po kilku latach przerwy oraz w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym wprowadza się zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Bytomiu.

Zarządzenie nr 341/2019
Prezydenta Bytomia
z dnia 12 lipca 2019

w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.

Na podstawie § 3 uchwały nr XIII/169/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 4038), art. 5a ust. 5 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustalić łączną kwotę, jaka zostanie przeznaczona w 2020 roku na realizację projektów wyłonionych w procedurze Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku na 4.000.060,00 zł.

§ 2

Wnioski w procedurze Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku należy składać
w terminie od 15 lipca do 10 września 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do wniosku musi zostać dołączona lista poparcia z podpisami co najmniej 50 mieszkańców Bytomia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Podpisane wnioski należy składać w następujący sposób:

1) w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy
ul. Parkowej 2, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; o terminie złożenia wniosku decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu;

2) w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Bytomiu w następujący sposób:

a) wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne",

b) wypełniony formularz wniosku oraz zeskanowaną listę poparcia opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym wnioskodawcy - w przypadku uzasadnionych wątpliwości wydział/jednostka weryfikująca wniosek może zażądać od wnioskodawcy doręczenia oryginału listy poparcia; brak doręczenia oryginału na wezwanie w ciągu 7 dni będzie jednoznaczny z brakiem listy poparcia.

§ 5

1. Formularze wniosku i listy poparcia do pobrania i wydruku będą dostępne od 15 lipca 2019 r. na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Budżet Obywatelski".

2. Formularze wniosku i listy poparcia w formie papierowej będzie można otrzymać od 15 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w godzinach urzędowania.

§ 6

1. Weryfikacja złożonych projektów będzie prowadzona od 11 września do 20 września 2019 r.

2. Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniami ocen negatywnych zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Budżet Obywatelski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7

Odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku będzie można składać w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników w formie i miejscach wskazanych w § 4 pkt 1 i 2,
z dopiskiem „Bytomski Budżet Obywatelski - odwołanie".

§ 8

Wykazy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie zostaną opublikowane do 7 października 2019 r. na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Budżet Obywatelski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9

Głosowanie odbędzie się w terminie od 13 do 28 października 2019 r.

§ 10

Formularze do głosowania, a także wzór zgody opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu, będą dostępne:

1) w formie elektronicznej do pobrania i wydruku na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Bytomski Budżet Obywatelski" od godz. 8.00 13 października  2019 r.;

2) w formie papierowej od 13 października  2019 r. do pobrania w punktach konsultacyjnych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Budżet Obywatelski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w godzinach ich urzędowania.

§ 11

Głos będzie można oddać:

1) w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Budżet Obywatelski" od godz. 8.00 13 października  2019 r. do godz. 20.00 28 października  2019 r.;

2) w formie papierowej od 13 do 28 października 2019 r. w punktach konsultacyjnych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Budżet Obywatelski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w godzinach ich urzędowania.

§ 12

Za liczenie głosów odpowiedzialny będzie zespół powołany przez Prezydenta Miasta odrębnym zarządzeniem. Wyniki głosowania podane zostaną do publicznej wiadomości do 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Budżet Obywatelski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 13

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Biura Organizacji Pozarządowych
i naczelnikowi Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji.

§ 14

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuje I zastępca Prezydenta.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 439/2019
Prezydenta Bytomia
z dnia 11 września 2019

zmieniające zarządzenie nr 341/19 Prezydenta Bytomia w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.

Na podstawie § 3 uchwały nr XIII/169/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 4038), art. 5a ust. 5 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 341/19 Prezydenta Bytomia z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 10 pkt 2 otrzymują brzmienie:

„1) w formie elektronicznej do pobrania i wydruku na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Bytomski Budżet Obywatelski" od godz. 8.00 14 października 2019 r.;

2) w formie papierowej od 14 października 2019 r. do pobrania w punktach konsultacyjnych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Budżet Obywatelski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
w godzinach ich urzędowania.”;

2) w § 11 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Budżet Obywatelski" od godz. 8.00 14 października 2019 r. do godz. 20.00 28 października 2019 r.;

2) w formie papierowej od 14 do 28 października 2019 r. w punktach konsultacyjnych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Budżet Obywatelski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w godzinach ich urzędowania.”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Komunikacji Medialnej
i Promocji i kierownikowi Biura Organizacji Pozarządowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.