BO_przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)):

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bytomia, UM Bytom, ul. Parkowa 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – pi@um.bytom.pl, UM Bytom, ul. Parkowa 2.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego.
  4. Podstawa prawna: RODO art. 6.1.a i e; art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506); uchwała nr XIII/169/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek.
  6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, czyli wyboru zadań do realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do głosowania na projekty w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku.
  10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.