Strona główna/Zgłoszenie/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zasady przetwarzania danych osobowych dla wnioksodawców oraz osób popierających wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bytomia.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –
  3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego.
  4. Podstawa prawna: RODO art. 6.1.e, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40).
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta Bytomia taki obowiązek.
  6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, czyli wyboru zadań do realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do złożenia wniosku oraz oceny jego formalnej i merytorycznej zawartości.
  10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
do góry