Strona główna/FAQ/Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy Bytomia mogą zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu Miasta Bytom, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Budżet obywatelski ma zatem na celu włączenie mieszkańców Bytomia w proces zarządzania miastem.

Jaka jest dostępna pula środków finansowych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego?

Ogólna pula środków finansowych, przewidziana w budżecie miasta w danym roku budżetowym, w wysokości 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, zostanie rozdysponowana w ramach 2 progów kwotowych, według zasady:

  • projekty o wartości od 500 tys. zł do 2 mln zł - do wyczerpania kwoty 2 mln zł,
  • projekty o wartości poniżej 500 tys. zł - do wyczerpania puli środków, przewidzianych w budżecie miasta na realizację budżetu obywatelskiego po uwzględnieniu projektów wybranych w pierwszym progu kwotowym.

W ramach edycji 2023/2024 r. na budżet obywatelski miasto wydzieliło prawie 6 mln zł. 

Jak mogę złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć za pośrednictwem interaktywnego formularza na stronie internetowej. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól z informacjami i danymi, wniosek składa się do Urzędu Miejskiego w Bytomiu elektronicznie za pomocą przycisku „wyślij”. Automatycznie na urządzeniu, z którego będzie generowany projekt, zapisze się wysłany wniosek. Umożliwi to na późniejszym etapie ewentualną korektę i wgląd do wniosku. Wniosek można złożyć także w formie tradycyjnej, przynosząc wypisany wydruk do Urzędu Miejskiego w Bytomiu, wysłać go poprzez e-PUAP lub pocztą na adres:

Urząd Miejski w Bytomiu

ul. Parkowa 2

41-902 Bytom

(decyduje data doręczenia do siedziby UM)

Czego może dotyczyć wniosek?

Wniosek może dotyczyć realizacji dowolnego zadania na terenie gminy Bytom. Warunkiem koniecznym jest, aby dany projekt mieścił się w katalogu zadań własnych gminy, odpowiadał na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieścił się w kompetencjach samorządu oraz był możliwy do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, między innymi sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, zdrowie, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską, a także działania interdyscyplinarne. Można zgłaszać zadania inwestycyjne, np. budowę placu zabaw czy postawienie latarni, różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również zadania tzw. miękkie, np. wydarzenia typu kino plenerowe, szkolenie i inne. Wnioskodawca ma naprawdę bardzo wiele możliwości.

Ile wniosków mogę złożyć?

Mieszkaniec może zgłosić jeden projekt inwestycyjny/remontowy i jeden projekt miękki - każdy na odrębnym formularzu. Dla każdego projektu jest wymagana lista z podpisami co najmniej 50 mieszkańców Bytomia popierających projekt.

Gdzie mogę uzyskać pomoc w wypełnianiu formularza?

Wypełnienie formularza nie jest trudne. Podczas wypełniania wniosku elektronicznie poprzez stronę internetową, będą pojawiały się wskazówki i informacje ułatwiające kreowanie wniosku. Wypełniajac wniosek w wersji papierowej, należy zwrócić uwagę na wskazówki i podpowiedzi wpisane mniejszą czcionką (np. liczba znaków tekstowych, przykłady). Jeżeli jednak potrzebna będzie dodatkowa pomoc, to przez cały okres naboru jak i przed nim można skonsultować się osobiście, telefonicznie lub mailowo z Urzędem Miejskim w Bytomiu. Pracownicy Wydziału w razie potrzeby przekierowują do innych komórek organizacyjnych, w których czekają specjaliści w danej dziedzinie. 

Czy mogę wskazać realizatora projektu?

Nie. Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego wykonawcy przez Miasto Bytom, zgodnie z obowiązkami, jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych. 

Czy można realizować zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Gdzie można sprawdzić, jakie są szacunkowe koszty inwestycji, które są często realizowane w mieście (np. koszt budowy chodnika)

Szacunkowe koszty inwestycji można ustalić w dowolny sposób np. zapytać dowolną firmę o ofertę na wykonanie projektu i w ten sposób poznać koszt lub przyjść do Urzędu Miejskiego w Bytomiu, pracownicy skierują wówczas do odpowiedniego merytorycznie wydziału, gdzie przekazane zostaną potrzebne informacje.

Gdzie mogę się dowiedzieć czy teren, na którym chcę zlokalizować swój projekt należy do miasta?

Informacje na temat własności gruntów można sprawdzić w portalach internetowych Miasta Bytom: Mobilny Plan Miasta. Informacji na temat własności gruntów udziela także Wydział Obrotu Nieruchomościami - tel. +48 322 836 323.

Jak bardzo szczegółowy powinien być wniosek?

Poziom szczegółowości wniosku zależy wyłącznie od wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawca posiada wiedzę i zależy mu np. na konkretnych urządzeniach, które miałyby być elementami placu zabaw, można je wskazać. Jednak nie jest wymagana od wnioskodawców wiedza specjalistyczna.

Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są zawyżone lub zaniżone przez wnioskodawcę?

Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego, analizując projekt dokonuje korekty nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych. Jeśli zweryfikowana kwota jest wyższa niż wskazana we wniosku, zespół ją koryguje o czym informuje wnioskodawcę pisemnie. Jeżeli kwota ta przewyższy dostępną pulę środków dla danej strefy, projekt zostanie odrzucony.

Kto może podpisać się na liście poparcia projektu i jak ją dołączyć do wniosku?

Na liście poparcia projektu może podpisać się każdy mieszkaniec Bytomia. Listę poparcia do wniosku składanego za pomocą strony internetowej dołącza się w formie skanu pdf. lub zdjęcia jpg. Jeżeli wnioskodawca wybrał formę tradycyjną złożenia wniosku (tj. przyniesie wniosek do Urzędu Miejskiego w Bytomiu), wówczas do wniosku dołącza się papierową wersję listy poparcia.

Ile potrzeba głosów, aby projekt został realizowany?

Do realizacji kierowane są projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnych i mieszczą się w puli przeznaczonej w ramach danego progu kwotowego, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ich finansowanie.

Czy każdy może oddać głos?

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Bytomia. Osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia głosują za zgodą rodziców lub opiekunów. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą głosować za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego.

Na ile projektów mogę zagłosować?

Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu mieszkaniec Bytomia dysponuje dwoma głosami i ma prawo zagłosować tylko raz, na jeden projekt z danego progu kwotowego. Może oddać po jednym głosie na:

  • projekt o wartości od 500 tys. zł do 2 mln zł
  • projekt o wartości poniżej 500 tys. zł

W jaki sposób mogę oddać swój głos?

Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony do głosowania. Głos można oddać z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Celem oddania głosu, należy uzupełnić wymagane dane, zaznaczyć projekty, na które chce się oddać głos i potwierdzić głos przy pomocy kodu wysłanego smsem na podany numer telefonu.

Nie posiadam telefonu komórkowego, jak mam oddać głos?

Na każdy numer telefonu komórkowego można pozyskać smsem aż 5 kodów. Można zatem skorzystać z telefonu członka swojej rodziny lub znajomego. Jeżeli natomiast nie ma możliwości skorzystania z jakiegokolwiek telefonu, wówczas zapraszamy do Punktów Konsultacyjnych uruchomionych przez Urząd Miejski w Bytomiu. 

Nie mam dostępu do internetu, jak mam oddać głos?

W przypadku braku dostępu do internetu, serdecznie zapraszamy do Punktów Konsultacyjnych uruchomionych przez Urząd Miejski w Bytomiu.

Czy mogę promować swój projekt?

Oczywiście. Im szerzej i ciekawiej będzie promowany projekt, tym większa szansa na wygranie głosowania i realizację pomysłu. Miasto Bytom nie promuje żadnego projektu. Promocja zależy wyłącznie od wnioskodawcy. Przygotowaliśmy projekty graficzne, które pomogą Ci w promocji Twojego projektu . Mozesz je pobrać z zakładki Złóż wniosek - Dokumenty do pobrania.

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie przetargu na wykonanie zadania - wnioskodawca projektu, czy miasto?

W chwili wpisania zadania do projektu budżetu Miasta Bytom, staje się ono zadaniem Urzędu i to Urząd jest właścicielem procesu. Urząd Miejski w Bytomiu wykonuje całość działań zmierzających do realizacji projektu.

do góry