Strona główna/O budżecie/#BO - Jak to działa

#BO - Jak to działa

Działanie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego reguluje Uchwała nr XXVI/401/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Bytomia.

UCHWAŁA NR XXVI/401/20
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/169/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 r. 

Na podstawie art. 5a ust. 7 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik do uchwały nr XIII/169/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 r. poprzez nadanie mu brzmienia zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Janas 

Załącznik do uchwały Nr XXVI/401/20
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 marca 2020 r.
BYTOMSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Rozdział 1.
Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty

§ 1.

 1. W Bytomskim Budżecie Obywatelskim (zwanym dalej BBO), można składać projekty, których realizacja odpowiada na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieści się w kompetencjach samorządu miasta Bytomia i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.
 2. Wartość projektu ujętego we wniosku nie może przekroczyć kwoty przewidzianej w ramach danego progu kwotowego, o których mowa w § 16 ust. 2.
 3. Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Bytomia.
 4. Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub nieinwestycyjnych (tzw. projekty miękkie).

§ 2.

 1. Do zgłaszania w ramach BBO projektów uprawnieni są mieszkańcy Bytomia.
 2. Wnioskodawca musi zgłosić projekt w formie, terminie i miejscu ogłaszanym corocznie przez Prezydenta Miasta. Termin składania projektów nie może być krótszy niż 30 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
 3. Dla projektu jest wymagana lista z podpisami co najmniej 50 mieszkańców Bytomia popierających projekt.

Rozdział 2.
Zasady oceny zgłoszonych projektów

§ 3.

Ocena zgłoszonych projektów składa się z trzech etapów. Do kolejnego etapu kierowane są wyłącznie projekty, które przeszły pozytywną ocenę w etapie poprzednim:

 1. etap I - wymogi formalne określone w Rozdziale 1,
 2. etap II - zgodność wniosku z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z § 4,
 3. etap III - wykonalność techniczna projektu, zgodnie z § 5.

§ 4.

Złożone projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi.

§ 5.

Złożone projekty muszą być wykonalne technicznie. Za wykonalne technicznie uznaje się projekty, których realizacja w założonym terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.

§ 6.

Na etapie oceny projektów wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień. W efekcie tych wyjaśnień dopuszcza się modyfikację oraz łączenie projektów tożsamych w uzgodnieniu z wnioskodawcą.

§ 7.

 1. Ocena w odniesieniu do każdego wymogu dokonywana jest na zasadzie: ocena pozytywna (spełnia), ocena negatywna (nie spełnia).
 2. Do głosowania dopuszczone zostaną projekty, które uzyskały ocenę pozytywną we wszystkich etapach, w odniesieniu do wszystkich wymogów.

§ 8.

Ocena negatywna musi zostać uzasadniona i przesłana wraz z uzasadnieniem do wnioskodawcy.

§ 9.

Po zakończeniu oceny projekty wraz z wynikami ocen i uzasadnieniami podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Rozdział 3.
Odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

§ 10.

 1. Każdy mieszkaniec Bytomia, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny projektów.
 2. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego.

§ 11.

Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu.

§ 12.

Odwołania od decyzji rozpatruje Komisja Dialogu Społecznego i Spraw Regulaminowych Rady Miejskiej w Bytomiu w terminie 21 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

§ 13.

Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania.

Rozdział 4.
Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości

§ 14.

 1. Głosowanie przeprowadza Prezydent Miasta.
 2. Głosowanie musi trwać co najmniej 14 dni.
 3. Informacja o terminie głosowania podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

§ 15.

 1. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Bytomia.
 2. W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia.

§ 16.

 1. Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu dysponuje 2 głosami i ma prawo zagłosować tylko raz, za jednym projektem z danego progu kwotowego określonego w ust. 2.
 2. Ogólna pula środków finansowych, przewidziana w budżecie miasta w danym roku budżetowym, w wysokości 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, zostanie rozdysponowana w ramach 2 progów kwotowych, według zasady:
  1. projekty o wartości od 500 000,00 zł do 2 000 000,00 zł - do wyczerpania kwoty 2 000 000,00 zł,
  2. projekty o wartości poniżej 500 000,00 zł - do wyczerpania puli środków, przewidzianych w budżecie
   miasta na BBO po uwzględnieniu projektów wybranych w pierwszym progu kwotowym.
 3. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza udostępnionego na stronach Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Jednocześnie każdorazowo wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie Miasta Bytomia, w których mieszkańcy będą mogli oddać głos elektronicznie. Za wyznaczenie punktów odpowiada Prezydent.
 4. W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu, którego wzór i sposób przedstawienia określi Prezydent.

§ 17.

 1. Wyniki głosowania ustala Prezydent Miasta.
 2. Głosy weryfikowane są pod względem ich ważności. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli:
  1. został oddany przez osobę nieuprawnioną,
  2. został oddany w innej formie i/lub z użyciem innego formularza elektronicznego niż określone przez Prezydenta Miasta,
  3. został oddany przez jednego uprawnionego na więcej niż jeden projekt w ramach jednego progu kwotowego,
  4. formularz nie zawiera czytelnie wypełnionych wszystkich wymaganych pól lub pola zostały wypełnione informacją inną niż wymagana.
 3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów dla projektów, z których każdy mieści się pojedynczo w puli pieniędzy pozostałej do rozdysponowania zgodnie z zapisami uchwały, do realizacji zostanie skierowany projekt zarejestrowany jako pierwszy.
 4. W przypadku, gdy pod głosowanie zostanie poddany więcej niż jeden projekt dotyczący tej samej nieruchomości, do realizacji zostanie skierowany ten, który uzyska większą liczbę głosów.

§ 18.

Do realizacji kierowane są projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnych i mieszczą się w puli przeznaczonej w ramach danego progu kwotowego, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ich finansowanie.

§ 19.

Prezydent Miasta podaje wyniki do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni od daty zakończenia głosowania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

 

 

do góry