Weryfikacja projektów

Zgłoszone projekty zadań podlegają weryfikacji, której dokonuje zespół weryfikacyjny:

  1. pod względem spełnienia wymogów formalnych,
  2. pod względem zgodności wniosku z obowiązującymi przepisami prawa (złożone projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi),
  3. pod względem wykonalności technicznej projektu (złożone projekty muszą być wykonalne technicznie. Za wykonalne technicznie uznaje się projekty, których realizacja w założonym terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur).

Na etapie oceny projektów wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień. W efekcie tych wyjaśnień dopuszcza się modyfikację oraz łączenie projektów tożsamych w uzgodnieniu z wnioskodawcą.

Do głosowania dopuszczone zostaną projekty, które uzyskały ocenę pozytywną we wszystkich etapach, w odniesieniu do wszystkich wymogów.

Po zakończeniu oceny projekty wraz z wynikami ocen i uzasadnieniami są publikowane.

Każdy mieszkaniec Bytomia, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny projektów. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Odwołania rozpatruje Komisja Dialogu Społecznego i Spraw Regulaminowych Rady Miejskiej.

Wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji przechodzą do kolejnego etapu - głosowania.

do góry